תקנון תנאי רכישה באתר כתר פלסטיק

 

ברוכים הבאים לאתר כתר ("האתר") המופעל על-ידי חברת כתר פלסטיק בע"מ . הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן רכישה באתר על-ידיך ("המשתמש") מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה, וזאת מבלי לגרוע מתחולתם של תנאי השימוש באתר המופיעים כאן [לינק לתנאי השימוש].


כל אדם או חברה המבצע רכישה באתר (להלן: "המשתמש"), מצהיר בעצם ביצוע הרכישה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד כתר ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של כתר על פי תקנון זה.


1. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

2. רשאי לרכוש באתר, להשתמש בו ולבצע בו כל פעולה מי שהינו תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף ביום ביצוע הפעולה אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי/סליקה הפועלות בישראל כדין.

3. אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה.
4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר ("ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
5. רק חלק ממוצרי כתר ניתנים לרכישה באמצעות אתר האינטרנט.
6. כתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר ממועד פרסומם.

 

רכישה באמצעות האתר
7. בסמוך לכל מוצר המוצע למכירה באתר מופיע תיאור תמציתי של המוצר ומחירו של המוצר.
8. המחיר של מוצר הינו מחיר כפי שמוצע על ידי כתר. המחיר אינו משקף בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המשתמש לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
9. כתר אינה מחוייבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. כתר רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים באתר, להחליף איזה מהמוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהאתר. 
10. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי כתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את כתר.
11. על מנת לרכוש מוצר באתר עלייך להירשם באתר ולמסור בין היתר את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת פיזית בישראל וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל לבצע רכישה. כתר רשאית לאפשר שימוש באמצעי תשלום נוספים, מלבד כרטיס אשראי, וזאת בכפוף לשיקול דעתה המקצועי והפיתוחים הטכנולוגיים באתר האינטרנט שעשויים לאפשר זאת. 
12. רכישה מהווה קנייה מיידית של המוצר. 
13. רישום פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין. כתר תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים ותהא רשאית לבטל רכישה, במידה שהמשתמש הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.
14. כתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה באם יתברר לה שחלה טעות אנוש חריגה או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי תשלום וכדומה. במקרה זה תישלח למשתמש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת הרישום. כתר לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתמש אם כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית.
15. מובהר כי תנאי מוקדם לתוקף רכישה של משתמש הינו אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. לכתר שמורה הזכות לבטל את המכירה עד למועד קבלת האישור.
16. לאחר שהזמנתך הוגשה תקבל אישור על כך בדף "סל הקניות שלי". אישור זה אינו מחייב את כתר לספק את המוצר שהזמנת והוא מעיד רק על כך שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת האתר.
17. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, תפעל כתר לאספקת המוצרים שנרכשו.
18. על-מנת שכתר תוכל לספק את המוצר הנרכש, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי כתר באופן תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לאספקת המוצר ולחיובך הכספי. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי כתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, אנא פנה אל נציג במספר 09-9626264
19. אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה בתיאור המוצר, מחירם או בכל פרט אחר, תהיה כתר רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בתשלום כלשהו בגין הזמנתך שבוטלה.
20. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי כתר להבטיח שהמוצר יגיע אליך. במקרה שהמוצר יחזור לכתר, עקב פרטים שגויים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לכן יש להקפיד ולמלא פרטים מדויקים. 
21. לאחר שתזין את פרטי כרטיס האשראי הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר. לאחר קבלת האישור, הזמנתך תעובד ותטופל על ידי כתר, אשר תשלח אליך את המוצר שהוזמן על ידיך. במקרה בו לא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר. במקרה בו לא יוסדר התשלום בתוך שבעה (7) ימים, כתר תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתם הבלעדי.


מועדי אספקה, הובלה ומשלוח 
22. אספקת המוצר ו/או השרות על-ידי כתר תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר באתר.
23. זמני האספקה להם כתר מתחייבת נקובים ליד כל מוצר ("מועד האספקה"). חישוב מועד האספקה יהיה על פי ימי עסקים, א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חג ומועד, שבת וימי חג ומועד.
24. במועד מילוי פרטי הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמאי באחת מחנויות כתר (כאשר קיימת אפשרות כזו לגבי המוצר הרלוונטי כמפורט באתר). 
25. לאחר ביצוע הזמנה לא תוכל לשנות את בחירתך. משתמש שיבחר לאסוף את המוצר מכתר יתאם עם כתר, באמצעות מספר הטלפון 099626264, את איסוף המוצר תוך המועד הקבוע לאספקת המוצר.
26. לא פנה המשתמש לכתר תוך הזמן הנקוב כמועד האספקה לתיאום האיסוף העצמאי, רשאית כתר לבטל את הרכישה.
27. אם בחרת במשלוח, המוצרים יסופקו באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך רישומך, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
28. במקרה בו יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
29. אספקת המוצרים באמצעות שליחים הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם כתר, ובכפוף לרשימת היישובים של כתר בהן מתבצעת השליחות. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם כתר לבצע את שליחות המשלוח עד לכתובת שנמסרה לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין למשתמש על ידי כתר, וכתר תהא רשאית להעמיד את המוצר למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמו מראש. 
במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
30. יובהר כי כל מוצר הנשלח ומובל על-ידי כתר יובל עד למדרכה הסמוכה למען המשתמש. ההובלה והמשלוח אינם כוללים הכנסת המוצר לבית או לתוך המבנה או המען שמסר המשתמש.
31. דמי המשלוח בהם מחויב המשתמש, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל עד למדרכה הסמוכה למען שנמסר.
32. האחריות והעלות לכל הובלה מעבר למדרכה הסמוכה למען שמסר המשתמש יחולו על המשתמש בלבד .


ביטול / החזרה של מוצר 
33. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ניתן לבטל רכישת המוצר ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב לכתר וקבלת אישור הביטול על-ידי כתר. במקרה של ביטול עיסקה יחויב המשתמש בדמי ביטול בשיעור 5% ,אך לא למעלה מ- 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם, זאת במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למפרט. אם נשלח או סופק המוצר למשתמש, חלה על המשתמש חובת החזרת המוצר אל מחסני כתר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא על חשבונו. לא יינתן זיכוי על תשלום המשלוח.
34. במקרה בו המוצר אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול ויעשה מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב למוצר החדש, כספך יושב לך במלואו.
35. לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה זה תוכל לבטל את העסקה ולא תחויב בדמי ביטול.


מחירים ותשלומים
36. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת הרישום, במחיר הנקוב לצד המוצר בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט ליד כל מוצר.
37. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ.


אחריות
38. השירות באתר ניתן כפי שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי כתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
39. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד כתר לגבי טיב המוצרים, והתאמתם לצרכי המשתמש. 
40. אם רכשת מוצר פגום, הינך זכאי להחליפו או להחזירו ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה. 
41. כתר אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת המשתמש באתר וכד'. 
42. המשתמש ישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לכתר ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 
43. המשתמש פוטר את כתר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
44. כתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 
45. כתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
46. כתר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג' סיפק אותם והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
47. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא כתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצר אשר הוזמן ושולם על ידי המשתמש.
48. כתר לא תהא אחראית על התקנת מוצר שהתבצעה על ידי המשתמש.


מדיניות פרטיות
49. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הרשמתך ופרטי הרכישות שתבצע באתר, יישמרו במאגר המידע של כתר . כתר לא תעביר את פרטיך האישיים לגורם אחר למעט חברת האשראי וזאת על-מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, כתר לא תוכל לטפל בהזמנתך אם לא תמסור אותם.
50. לפרטים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות לחץ כאן.


דין ושיפוט
51. הדין החל על שימוש באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.


שרות לקוחות
52. לבירורים ולשאלות , ניתן לפנות אל שרות הלקוחות של האתר. לחץ כאן.
שעות הפעילות:
ימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00 
כתובתנו: רח, ספיר 2, אזה"ת הרצליה פיתוח

התקנון עודכן ביום 05.03.2015