קטגוריות

  כתר פלסטיק בע"מ הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה הממוקם בכתובת http://il.keter.com/ (להלן:"האתר"). כתר, שותפיה, מנהליה, עובדיה, סוכניה, בעלי מניותיה, ספקיה ושותפיה וכל צד אחר המעורב ביצירה, ניהול, ייצור או העברה של אתר זה יחשב כ"כתר".

  אנא קרא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר. השימוש באתר, לרבות בתכניו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן המהווים הסכם מחייב לכל דבר ועניין. שימושך באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אל תשתמש באתר. בשימוש באתר הינך מסכים לתנאים, להודעות, להנחיות ולכללים הכלולים בהסכם תנאי שימוש זה (להלן: "ההסכם") ומאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של כתר.

  אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו, לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים מהסכם זה בכל עת. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת ועליך מוטלת החובה להתעדכן לגביהם כפי שיעודכנו מעת לעת. המשך שימוש באתר על ידך לאחר פרסום השינויים מהווה את הסכמתך לשינויים.

  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן תוכן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

  1.קהל היעד
  האתר זמין ברחבי העולם לכל אדם בעל גישה לאינטרנט. כתר אינה מתחייבת או אחראית כי האתר ו/או תכונות או ישומים אחרים בו הזמינים באתר (להלן:"תכונות") מתאימים או זמינים לשימוש/גישה ברחבי העולם.

  אתר זה מיועד ותוכנן לקהל בכללותו ומשתמשים בכל הגילאים מוזמנים לגלוש באתר.עם זאת, במידה והנך מתחת לגיל 13, אינך רשאי לספק כל מידע על עצמך באמצעות האתר,לרבות, אך לא רק, שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטים אישיים מזהים אחרים.

  2. יצירת חשבון
  על מנת להשתתף בפעילויות השונות באתר ועל מנת לרכוש מוצרים ו/או שירותים מן האתר,יתכן שתידרש ליצור חשבון משתמש, אולם, פתיחת חשבון משתמש מוגבלת לגיל 18 ומעלה. בעת יצירת חשבון משתמש, בנוסף לשמך ופרטי ההתקשרות עימך, ייתכן שתידרש לספק מספר כרטיס אשראי, כתובת לחיוב ופרטי חיוב נוספים הקשורים לחשבון שלך.בעת פתיחת חשבון באתר עליך לספק מידע נכון ומדויק, ולעדכן מידע זה מעת לעת בהתאם לצורך על מנת לשמור את פרטי ההרשמה שלך עדכניים ומדוייקים

  אתה מבין, מודע ומסכים לכך שאתה הוא האחראי לשמירת הסודיות של המידע האישי שלך ושל המידע האישי הרגיש שלך כפי שמוגדר במדיניות הפרטיות. הינך אחראי באופן מלא לכל שימוש בפרטי הרישום שלך ולכל פעילות המתרחשת תחת הסיסמה או החשבון שלך,בין אם הם מאושרים על ידך ובין אם לאו. כמו כן אתה מסכים ליידע מיידית את האתר על כל שימוש בלתי מורשה בפרטי הרישום ו/או הסיסמה שלך.

  3. פרטיות
  כתר יצרה מדיניות פרטיות אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. מדיניות פרטיות זו מסדירה איסוף, שימוש וגילוי של מידע מזהה אישי הנאסף באמצעות האתר לרבות, אך לא רק, רכישת מוצרים/שירותים, המידע האישי שאתה מספק בעת יצירת חשבון וגישה ושימוש באתר ותכונותיו.

  4. בעלות ושימוש מותר בתוכן
  כל עיצוב האתר, התוכן, המידע, הטקסט, הגרפיקה,הלוגו, התצלומים, סימני המסחר,סימני השירות, השמות המסחריים, הפרסומות, הבחירה והסידור של האתר וכל חומר אחר המוצג באתר (להלן: "התוכן"), הם קניינה של כתר ובבעלותה, או שכתר קיבלה רשות מצדדים שלישיים להשתמש בהם במסגרת האתר. התוכן באתר מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, הוראות אמנות בינלאומית וחוקים אחרים.כל שימוש בתוכן המופיע באתר זה לכל מטרה ציבורית או מסחרית, לרבות שינוי,שכפול, הפצה, פרסום מחדש, שידור, הצגה או ביצוע, ללא קבלת אישור מראש ובכתב של כתר אסורים בהחלט.כל שימוש לא מורשה בתוכן מסוג זה עלול להוביל לעונשים על פי הדין הפלילי או האזרחי.

  5. זכויות קניין רוחני
  תנאי שימוש אלה לא מעניקים לך כל רשות להשתמש, בכל דרך שהיא, בסימני המסחר,השמות מסחריים, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, סימני השירות, הסמלים אוכל זכויות קניין רוחני אחרות של כתר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, בין אם השתמשו בהם או הוצגו או מופיעים באתר כסימן מסחר רשום ובין אם לאו, ללא אישור מפורש בכתב של כתר או צד שלישי המשמש בעלים. אינך רשאי להסיר או לטשטש סימנים מסחריים, סימני שירות וסמלים מסחריים, זכויות יוצרים, סימני מסחר או סימן אחר הכלול באתר או בתוכן.

  6. פעולות אסורות
  אמנם מותר לך להשתמש באתר זה, אך נאסר עליך לפרסם או להעביר כל חומר בלתי חוקי, מאיים,משמיץ, מגונה, גס, פורנוגרפי או כל חומר אשר יכול להוות או לעודד התנהגות אשר תחשב כעבירה פלילית או תצמיח חבות אזרחית או להפר בכל דרך אחרת את החוק.

  בנוסף, נאסר עליך בעת השימוש באתר:
  להעתיק, לשנות, לשכפל, להפיץ, להציג, לבצע, לפרסם, לשדר או להעמיד לרשות הציבור, להוריד, ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או מהתוכן ו/או מכלחלק מהם;
  לתת רשיון, למכור, להקצות, להחכיר או להעביר חלק כלשהו של האתר לרבות התוכן המוצג באתר זה לכל צד שלישי;
  לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור, פרטים אישיים, סיסמאות,פרטי חשבון או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים;
  לגשת או להשתמש בחשבון של אדם אחר;
  להסוות את מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש;
  לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן; ליצור קישור עמוק לאתר ללא מעבר בעמוד הבית של האתר.
  להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מאתר האינטרנט, לרבות, מבלי לגרוע, "רובוטים", "עכבישים", "מגרדים";
  לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר אינטרנט או כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר, לרבות, אך לא רק, התנהגות באופן המשבש למשתמשים חילוף בזמן אמת;
  להפריע או לשבש את האתר, או שרתיו או חיבורי הרשת אל אתר האינטרנט, לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או תקנות של הרשתות המחוברות לאתר;
  לפרק, לתרגם, להנדס לאחור את האתר ו/או כל חלק ממנו;
  לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו).
  כתוצאה משימוש בלתי מורשה שלך באתר, כתר עשויה לנקוט כל פעולה סבירה אשר היא מוצאת לנכון על מנת לתקן או למנוע את הפגיעה, ובכלל זה הסרה מיידית של תכנים מהאתר, זאת מבלי לפגוע בזכותה של כתר להשתמש בסעדים אחרים הניתנים על פי החוק.כתר תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או בתי המשפט או צו או כל הנחייה לכתר לגלות את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.

  7. זמינותם של מוצרים, שירותים ותכונות
  כל התכונות, התוכן, המוצרים והשירותים הזמינים באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים והשירותים כפופים לשינויים בכל עת ללא התראה מוקדמת. בנוסף, כל תכונה, תוכן, מוצר או שירות עשויים להיות מופסקים בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של כתר.
  הכללתם של כל התכונות, התוכן, המוצרים או השירותים באתר זה בזמן מסוים אינה מעידה או מחייבת כי המוצרים או השירותים הללו יהיו זמינים בכל עת במיקום בו אתה נמצא. זוהי אחריותך לציית לחוק המקומי והבינלאומי (ובכללם דרישות הגיל המינימלי) לגבי ההחזקה, השימוש והמכירה שלכל שירות או מוצר שנרכש מאתר זה. בעצם ביצוע הזמנה, אתה מצהיר כי המוצרים המוזמנים ישמשו רק באופן חוקי.

  8. גישה לאתר ודיוק האתר
  כתר עושה מאמצים סבירים על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהא מלא, מדויק ועדכני.עם זאת, למרות מאמציה של כתר, אתר Keter.com מתפרסם "כמות שהוא" ((“As Is” ו "לפי זמינותו" ((“As Available” וייתכן שמדי פעם יהיה לא מדויק, חלקי או מיושן. מידות, משקלים, תיאורי מוצרים, המלצות, פרשנות לגבי מוצרים ותיאורים דומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד והם עשויים להיות לא מדויקים. באתר עשויים להימצא מוצרים שאינם זמינים ברחבי העולם ואנו עשויים לבצע שינויים במחיר ובזמינות המוצרים והשירותים ללא כל הודעה מוקדמת.

  9. קישוריות לאתר זה
  יצירת קישורית מאתר אינטרנט אחר לכל דף באתר זה ללא אישור בכתב ומראש של כתר אסורה.כל הקישוריות המותרות לאתר זה חייבות לציית לכל החוקים והתקנות החלים. כתר שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק כל אישור שניתן לקשר לאתר שלה. במקרה כזה אתה מסכים להסיר מיידית את הקישורים ללא כל תביעה ו / או דרישה כלפי כתר בעניין זה.

  10. קישוריות לצד שלישי
  אתר זה עשוי להכיל קישוריות לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים או בבעלותם.קישוריות אלו מובאות לנוחיותך.בעת השימוש בקישוריות אלו, להלן קישורית לאתר אינטרנט חיצוני, אתה עוזב אתר כתר וכפוף למדיניות ותנאי השימוש של אתר האינטרנט החיצוני.
  הקישוריות לאתרי האינטרנט החיצוניים הן קישוריות לאתרי אינטרנט המתוחזקים על ידי צדדים שלישיים.כתר אינה אחראית על מדיניות הפרטיות ו/או האבטחה של אתרי אינטרנט חיצונים ו/או כל תוכן, חומרים או מידע אחר הנמצא באתרים אלו לרבות איכותם, מהימנותם ודיוקם. כמו כן, כתר אינה אחראית אם התוכן אינו חוקי או מפר זכויות צדדים שלישיים.
  במידה ותחליט לגשת לכל אתר אחר המקושר מאתר/לאתר זה, אתה עושה זאת על אחריותך.עליך לבדוק בטרם השימוש ובטרם מסירת מידע את התנאים וההגבלות הקשורים לאתרי האינטרנט המקושרים.

  11. הגבלת אחריות
  השימוש באתר הוא באחריותך. האתר וכל השירותים והתכנים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is) וכפי שהם זמינים (As Available) ללא מצג, התחייבות עקיפה או ישירה ו/או אחריות מסחרית או מותאמת למטרה כלשהי מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. על כן, אתה מאשר ומסכים בזה מפורשות, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין אופי האתר, תכונות האתר והשירותים השונים הכלולים בו, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך. מובהר בזה במפורש כי השימוש (מכל סוג שהוא) באתר נעשה על אחריותך המלאה, הבלעדית והמוחלטת. מפעילת האתר ומי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) לא ישאו בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה שיגרמו לך או מי מטעמך, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או כתוצאה מאחסון, הפעלה והשימוש באתר (על מדוריו השונים והתכנים והשירותים הכלולים בו), לרבות בקשר עם או עקב פגיעה ו/או הפרה של זכויות צדדים שלישיים ובכלל זה מבלי לגרוע זכות לפרטיות, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים וזכויות קנייניות ואישיות אחרות, רשומות או לא רשומות, מוגנות או לא מוגנות.
  נוסף על ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה בקשר עם הגבלת אחריותה של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, הנך מאשר ומסכים לכך במפורש, כי: (א) מפעילת האתר אינה מתחייבת שהנאתך מהאתר תהיה ללא הפרעות; (ב) מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר ימלא כל מטרה ספציפית או צורך בצורה מלאה ומדויקת; (ג) מפעילת האתר אינה מתחייבת שכל בקשותיך יענו בהתאם ללוח הזמנים שלך או בהתאם ללוח זמנים מוצהר אחר; (ד) מפעילת האתר אינה מתחייבת כי המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר יתאימו ו/או יהיו זמינים בכל מקום; או (ה) שהתוכן, לרבות, אך לא רק, תיאורי המוצרים, השירותים והתכונות המוצעים באתר מדויקים, מהימנים ומעודכנים; (ו) מפעילת האתר עושה כל מאמץ על מנת שפעילות האתר תהיה תקינה ורציפה. יחד עם זאת, מפעילת האתר לא מתחייבת שפעילות ושירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, יתקיימו ללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, תוכנה, קווי ומערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר, ספקיה או אצל צדדים שלישיים אחרים. כל המוצרים והשירותים הנרכשים דרך האתר כפופים לאחריות החלה, אם בכלל. כתר מגבילה את האחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות כל אחריות משתמעת ביחס למוצרים והשירותים הרשומים או הנרכשים באתר או באמצעותו, במידה המרבית המותרת בחוק. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כתר מתנערת מפורשות מכל אחריות עבור מוצרים פגומים, אשר נפגמו כתוצאה משחיקה, משימוש לא הולם, מפגיעה, משינוי, בחירה חריגה, אי התאמה להוראות, או שימוש לא הולם. ההגבלות האמורות לאחריות משתמעת לעיתים אינן ישימות במידה שהן אסורות על פי החוק. אנא עיין בחוק המקומי שלך בעניין איסורים אלו.

  12. הגבלת חבות
  כתר אינה נוטלת כל אחריות, ולא תישא בנזק אשר נגרם מפגיעה של וירוסים שעלולים להדביק את המחשב שלך, ציוד התקשורת או רכוש אחר, או נזק אשר נגרם כתוצאה מגישה, שימוש וגלישה באתר או מהורדה, גישה או שימוש בתכונה או תוכן באתר. בשום מקרה לא תחול על כתר אחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים,או כל נזק מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, מאובדן שימוש, אובדן רווחים או הכנסות, אבדן של רצון טוב, אובדן נתונים או הפסדים, בין אם בתובענה של חוזה, עוולה (לרבות רשלנות) או בכל דרך אחרת, הנובעת ו/או המבוססת על תנאי שימוש אלה ו/או קשורה בדרך כלשהי לאתר אינטרנט זה, לרבות אך מבלי לגרוע (1) נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות המשתמש על כל מידע שקיבל מכתר או מאתר האינטרנט; (2) נזק הנגרם כתוצאה מטעויות, השמטות, הפרעות, מחיקה של קבצים או שגיאות,ליקויים, וירוסים, עיכובים או כל כישלון בביצוע ובתקשורת, הרס או גישה לא מורשית לרשומות כתר, או תוכניות, גם אם כתר הודיעה מראש ובאופן מפורש על האפשרות לנזקים כאמור.
  בכל בעיה עם האתר או תוכנו, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית שלך היא להפסיק את השימוש באתר אינטרנט זה. במקרה של בעיה עם המוצרים או השירותים שרכשת דרך אתר אינטרנט זה, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית, אם בכלל, היא לפנות ליצרן המוצרים או לספק השירותים, בהתאם לאחריות היצרן או הספק ו/או לבקש להחזיר את המוצר או לקבל החזר עבור השירות בהתאם למדיניות ההחזרות אשר פורסמה באתר.

  13. מגבלות וחריגות
  מדינות מסוימות/תחומי שיפוט אינם מתירים הגבלה או שלילה של אחריות מסוימת או חבות בנסיבות מסוימות.לפיכך, חלק מהמגבלות והחריגות האמורות לעיל לא יחולו עליך בנסיבות כאלה.

  14. שיפוי
  הנך מסכים ומתחייב להגן על, לפטור מאחריות ולשפות באופן מלא את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידיך או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם, כולם או חלקם, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

  15. החוק החל
  הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הנו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה. אתה מסכים כי כל מחלוקת תידון בבית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילהשל מדינת ישראל.

  16. כללי
  קבלתם של תנאי שימוש אלה יחד עם מדיניות פרטיות וכל ההודעות המשפטיות האחרות והנחיות שפורסמו באתר נעשית בעצם השימוש שלך באתר או בשירותים המוצעים בו והם מהווים את ההסכם המלא בינך לבין כתר בדבר האתר.כישלון של כתר או של מנהליה או עובדיה לממש או לאכוף את הזכויות או ההתניות של הסכם זה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה. אם הוראה כלשהי של תנאי שימוש אלה תחשב כלא חוקית על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה, הדבר לא יפגע בתוקפן של ההוראות הנותרות של תנאי שימוש אלה, אשר יישארו בתוקף מלא. אינך יכול להעביר את תנאי שימוש אלה וכל הזכויות והרשיונות שהוענקו לך להלן, אך כתר רשאית לעשות זאת ללא הגבלה.
  אתה מסכים בזאת כי ללא כל חוק אשר יטען להפך, כל תביעה או עילה לתביעה הנובעת או הקשורה לאתר ו/או לשירותי כתר חייבת להתחיל עד שנה לאחר שהעילה התעוררה, אחרת היא לא תהא תקפה. כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה הינן מטעמי נוחות בלבד ולא ישפיע על פרשנות של תנאי שימוש אלה.

  17. הפסקת פעילות
  כתר שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, אתר זה, או כל חלק ממנו, עם או ללא הודעה מוקדמת.כתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסגור את חשבונך או להפסיק את השימוש שלך באתר זה או בתכונות המוצעות בו בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה.אתה מסכים כי כתר לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של האתר הזה, או כל חלק ממנו.

  18. יצירת קשר
  שאלות או הערות בנוגע לתוכן אתר זה ו/או התנאים וההגבלות ניתן להפנות אל: info@keter.com או כתר פלסטיק בע"מ, רחוב ספיר 2 הרצליה, ישראל.

  תנאי שימוש אלו עודכנו בפעם האחרונה ב-27/05/2013

   

  צור קשר איתנו

   נשמח אם תיצרו עמנו קשר דרך שירות הלקוחות